1 / 1

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :

عبارت است از مسئولیت مدنی بيمه‌گذار در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه به کارکنان وارد شود . در واقع کارفرمایان با خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان در یک حاشیه امنیت کامل در برابر حوادث احتمالی برای کارکنان قرار میگیرند بدین معنی که چنانچه حادثه ای در محل کار رخ دهد و کارفرما مسئول شناخته شود این بیمه نامه با حمایت از کارفرما پس از دریافت رضایت از کارگر یا خانواده ایشان خسارت وارده را پرداخت خواهد کرد .   

موضوع بیمه:

موضوع بيمه عبارت است از مسئولیت مدنی بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی (که مشخصات آنها در بیمه‌نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است) در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه (مکان فعالیت) به کارکنان وارد شود.
فعالیت تحت پوشش بیمه : 

فعالیتی است که بر اساس اظهار کتبی بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه، در کارگاه(مکان فعالیت) انجام میشود.

حادثه موضوع بیمه: 

هر نوع رخدادی که حین یا به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه اتفاق افتاده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به کارکنان و یا فوت آنها شود.

کارکنان : 

افرادی که طبق قانون کار یا سایر قوانین و مقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه گذار فعالیت می نمایند. در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، کارکنان آنها نیز مشمول این تعریف میگردند.

کارگاه : 

محدوده ای که کارکنان حسب درخواست بیمه گذار و به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در آن جا انجام وظیفه می نمایند و نشانی آن در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است. محل استراحت، غذاخوری و نظافت کارکنان و امثال آن که برای استفاده کارکنان ایجاد شده است نیز جزو محل فعالیت محسوب می شود.

صدمه بدنی :

هر نوع صدمه به بدن که بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول دیه و یا ارش بوده و در اثر وقوع حادثه تحت پوشش این بیمه ایجاد شده باشد.

خسارت :

دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی آنها حداکثر تا میزانی که در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است، مشروط بر آنکه طبق رای مراجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد.

کلوزها یا پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 

دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی از تعهدات اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما است اما مجموعه ای از پوشش های تکمیلی یا پیوست وجود دارد که با پرداخت حق بیمه بیشتر میتوان از مزایای آنها بهره مند شد ، این کلوزها یا پوشش های اضافی پیوست عبارتند از :

1- کلوز شماره یک :

 متن کلوز یک : 

به موجب این کلوز مسئولیت بیمه گذار ناشی از تعدد دیات ( بیش از یک دیه ) به ازاء هر دیه اضافی ، برابر با تعهد ریالی فوت و نقص عضو مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه برای یک دیه تحت پوشش قرار دارد

شرح کلوز یک:

از آنجاییکه طبق قانون مجازات اسلامی هر یک از اندام های بدن دیه معین و مشخصی دارد لذا در حوادثی که بطور همزمان چندین عضو یا اندام آسیب ببیند مجموع دیه آنها ممکن است از دیه فوت یک انسان بیشتر شود به عنوان مثال نابینا شدن هر دو چشم و ناشنوا شدن هر دو گوش بطور همزمان دو دیه کامل دارد (هر کدام یک دیه ) این در حالیست که فوت همان فرد یک دیه دارد بنابراین بدلیل احتمال وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدن چندین عضو و افزایش مبلغ دیه میگردد و همچنین عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه نامه لازم و ضروری است که بیمه گذاران محترم با خرید کلوز شماره یک دامنه پوشش بیمه ای خود را گسترش دهند و در حاشیه امنیت بیشتری قرار بگیرند. سقف پرداخت این کلوز معادل سقف تعهدات بیمه گر در طول مدت بیمه است .

حق بیمه کلوز شماره یک ، پنج درصد حق بیمه پایه است

2- کلوز شماره دو :

متن کلوز دو :

جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در ماموریت خارج از کارگاه از زمان اعلام اسامی افراد به بیمه گر مشمول تعهدات بیمه گر می باشد . در هر حال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری استثناء است و در صورتی پوشش دارد که کلوز شماره پنج هم خریداری گردد .

شرح کلوز دو : 

تعهدات بیمه نامه مربوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه اتفاق بیفتد این در حالیست که اگر پرسنل تحت امر کارفرما در حین ماموریت و خارج از محل مورد بیمه دچار حادثه شوند کارفرما مسئول جبران خسارت خواهد بود لذا کارفرمایانی که شرایط شغلی آنها ایجاب میکند پرسنل خود را به بیرون از کارگاه اعزام نمایند میبایست با خرید این کلوز و ارایه اسامی این افراد تعهدات بیمه نامه خود را افزایش دهند . 

حق بیمه کلوز شماره دو با توجه به تعداد افراد مامور بین پنج تا سی و پنج درصد حق بیمه پایه است

  3- کلوز شماره سه :

متن کلوز سه:

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بیمه بوده و فعالیت کاری در آن انجام نپذیرد و توسط بیمه گذار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش می باشد

(حوادث ناشی از وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در محل و زمان استراحت تحت پوشش نمی باشد )

شرح کلوز سه : 

از آنجاییکه در این بیمه نامه حوادثی تحت پوشش است که صرفا در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد و از طرفی گاهی اوقات بعضی از کارفرمایان اماکنی را در خارج از محل مورد بیمه با هدف استراحت یا آموزش و … برای پرسنل خود فراهم میکنند اماکنی همچون سالن ورزشی ، رستوران ، حمام و …لذا میبایست بیمه گذار با خرید این کلوز و ارایه آدرس این قبیل اماکن پوشش لازم و کافی را برای این حوادث فراهم نمایند .

حق بیمه کلوز شماره سه ، پنج درصد حق بیمه پایه است

4- کلوز شماره چهار :

متن کلوز چهار:

مسئولیت مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی در خصوص خسارت های جانی با رعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرد

شرح کلوز چهار: 

در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه های ساختمانی مسئولیت کارفرما و پیمانکاران فرعی تحت پوشش است اما مسئولیت مجری ذیصلاح در تعهد بیمه گر نیست لذا ضروریست در پروژه هایی که اجرای آنها به عهده مجری ذیصلاح میباشد با خرید این کلوز مسئولیت مجری ذیصلاح در حوادث احتمالی تحت پوشش قرار گیرد.

5- کلوز شماره پنج :

متن کلوز پنج:

بر اساس این پوشش، بر خلاف بند 2 ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه نامه، خسارات بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری که در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی، در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار با شرایط ذیل تحت پوشش است:
1- این پوشش هرگز جایگزین و مشمول شرایط بیمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 20/2/1395) و تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست و پوشش آن محدود به مواردی است که علی رغم وجود بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت حادثه بر عهده بیمه گذار بوده و از محل بیمه نامه اجباری فوق الذکر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت نباشد.
2- در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه، خسارت درصورتی قابل پرداخت است که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار و شرط 1 فوق، بیمه نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش مأموریت کارکنان بوده است.
تبصره : منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی، تمام وسایلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نیرو اعم از سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور، گریدر، لودر، لیفتراک، دامپر، میکسر، جرثقیل و امثالهم می باشد.

شرح کلوز پنج : 

از آنجاییکه خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری در شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان جزو استثنائات بیمه نامه بوده واین قبیل خسارات قابل پرداخت نیست لذا در صورتیکه بیمه گذار مایل به اخذ این پوشش باشد میبایست با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به خرید این پوشش اقدام نماید 

حق بیمه کلوز شماره پنج ،  بیست و چهار درصد حق بیمه پایه است

6- کلوز شماره شش :

متن کلوز شش:  

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران ناشی از مسئولیت بیمه گذار و پیمانکاران تحت پوشش قرار می گیرد.

شرح کلوز شش :

هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخشی از یک پروژه را به عهده دارد میبایست برای خود یک بیمه نامه مسئولیت مستقل تهیه کند لیکن صرفا در بخش ساختمان با خرید این کلوز مسئولیت کلیه پیمانکاران شاغل در پروژه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار میگیرند به عبارت دیگر اگر در یک حادثه کارگر یکی از پیمانکاران به عنوان مثال کارگر آلماتوربند فوت نماید و بر اساس نظر بازرس اداره کار 40% کارفرما و 60% پیمانکار مسئول شناخته شوند بیمه نامه ای که دارای کلوزشماره  6 باشد  با حمایت از کارفرما و پیمانکار کل 100% خسارت را پرداخت خواهد کرد لیکن بیمه نامه بدون کلوز شماره 6 فقط سهم کارفرما یا همان  40% را پرداخت میکند .

حق بیمه کلوز شماره شش ، ده درصد حق بیمه پایه است

7- کلوز شماره هفت :

متن کلوز هفت : 

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور تحت پوشش قرار میگیرد .

شرح کلوز هفت : 

درپروژه های ساختمانی صرفا مسئولیت کارفرما و با خرید کلوز شماره 6 مسئولیت پیمانکاران تحت پوشش قرار دارد این در حالیست که در عمل ممکن است حوادثی رخ دهد که بازرس اداره کار درصدی از تقصیر را به عهده مهندس ناظر یا مشاور قرار دهد لذا این عزیزان یا میبایست درصد خسارت تعیین شده را از محل بیمه نامه مسئولیت حرفه ای خود پرداخت کنند و یا اینکه کلوز شماره 7 بیمه نامه توسط کارفرما برای ایشان  خریداری شده باشد و در غیر این صورت خسارت را شخصا جبران کنند . به عنوان مثال  در صورت فوت کارگر آلماتور بند یک پروژه ساختمانی ممکن است نظر بازرس اداره کار در مورد میزان تقصیر به شرح زیر باشد :

کارفرما 40% – پیمانکار 40% – مهندس ناظر 20% 

درصدهای فوق بدین معنی است که از مبلغ دیه فوت کارگر 40% را میبایست کارفرما و 40 % دیگر را پیمانکار و 20% آن را مهندس ناظر پرداخت کنند حال اگر کلوز شماره 7 خریداری شده باشد سهم 20% دیه ای  که به عهده مهندس ناظر بود علاوه بر سهم کارفرما و پیمانکار توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد .

حق بیمه کلوز شماره هفت ، پنج درصد حق بیمه پایه است

8- کلوز شماره هشت :

متن کلوز هشت : 

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت بیمه گذار بدون رای دادگاه جبران میگردد. در این حالت درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین میگردد

شرح کلوز هشت : 

با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد میگردد دیه فوت و یا نقص عضو را پس از احراز مسئولیت بیمه گذار بدون نیاز به رای دادگاه پرداخت کند ، در این حالت دیه نقص عضو مصدوم توسط پزشک معتمد شرکت بیمه تعیین میگردد و احراز مسئولیت معمولا بواسطه گزارش بازرس اداره کار محقق میگردد .

حق بیمه کلوز شماره هشت ، پانزده درصد حق بیمه پایه است

9- کلوز شماره نه :

متن کلوز نه : 

هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار با ارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران میگردد .

شرح کلوز نه :

با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد میگردد هزینه های پزشکی احتمالی مصدوم حادثه را بر اساس تعرفه مراکز پزشکی خصوصی و با رعایت سقف تعهد بیمه نامه و مبلغ صورتحساب پرداخت نماید . در واقع با داشتن این کلوز بیمه گذار در شرایط دشوار پس از وقوع حادثه قدرت انتخاب بیمارستان های بهتری را برای درمان حادثه دیده خواهد داشت .

حق بیمه کلوز شماره نه ، پانزده درصد حق بیمه پایه است

10- کلوز شماره ده :

متن کلوز ده : 

مطالبات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار صرفا بابت مستمری موضوع ” تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی ” که ناشی از حادثه منجر به فوت ، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بیمه گذار می باشد جبران می گردد .

  تعهد بیمه گر برای هر نفر به مبلغ (…به انتخاب بیمه گذار…) ریال و در طول مدت بیمه نامه معادل تعداد افراد تحت پوشش غرامت های فوت و نقص عضو مندرج در بیمه نامه خواهد بود

 شرح کلوز ده : 

ماده 66 قانون تامین اجتماعی : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1 : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

به استناد ماده قانونی فوق اگر کارگری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است در یک کارگاه دچار حادثه گردد سازمان تامین اجتماعی مکلف است درشرایط مختلف هزینه هایی همچون : مستمری به بازماندگان در صورت فوت ، مستمری از کارافتادگی در صورت ازکارافتاده شدن حادثه دیده و یا هزینه های پزشکی وغرامت دستمزد را پرداخت کند  اما به استناد ماده قانونی فوق اگر کارفرما بنا بر گزارش بازرس اداره کار مسئول یا مقصرشناخته شود سازمان تامین اجتماعی کلیه هزینه هایی را که بابت کارگر فوق متحمل شده را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود . سقف ادعای سازمان تامین اجتماعی از کارفرما در تبصره یک ماده 66 معادل ده سال مستمری کارگر حادثه دیده تعیین شده است . با خرید کلوز مطالبات سازمان تامین اجتماعی شرکت بیمه ایران متعهد میگردد در صورت وقوع حادثه علاوه بر پرداخت دیه فوت و یا نقص عضو مبلغ مطالبه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی از کارفرما را تا مقدار مشخص شده در متن کلوز پرداخت نماید 

برای تعیین مقدار ریالی ده سال مستمری اگر حقوق حادثه دیده در لیست بیمه تامین اجتماعی حداقل حقوق و کارگر دارای سابقه بیمه پایین باشد با احتساب حداقل حقوق های سال 98 این مبلغ حدود 250 میلیون تومان است به عبارتی درصورت فوت کارگر کارفرما علاوه بر پرداخت دیه کامل مبلغ 250 میلیون تومان نیز میبایست به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد مطالبات ماده 66 قانون تامین اجتماعی ( دانلود بخشنامه )

11- کلوز شماره یازده :

متن کلوز یازده : 

صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار ( بیمه حوادث ) 

شرح کلوز یازده : 

از آنجاییکه در تعهدات اصلی بیمه نامه پرداخت خسارت به بیمه گذار تحت پوشش نیست یا به عبارت دیگر مسئولیت معنی ندارد یا به عبارتی کارفرما نمی تواند علیه خودش شکایت کند و مطالبه خسارت کند لذا برای بیمه گذار یک بیمه نامه حوادث پیش بینی شده که با پرداخت حق بیمه اضافی در صورت وقوع حادثه صرفا در محل کار بر اساس تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود . شرایط حاکم بر کلوز یازده شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی و آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه است .

حق بیمه کلوز شماره یازده ، پنج درصد حق بیمه پایه و حداکثر یکصد هزار تومان است.

12- کلوز شماره دوازده :

متن کلوز دوازده : 

صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث بر اساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محدوده مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد و تعهد بیمه گر در این کلوز از پنجاه درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .

شرح کلوز دوازده: 

در تعهدات اصلی بیمه نامه صرفا مسئولیت بیمه گذار در برابر حوادث احتمالی کارکنان تحت پوشش قرار گرفته است لیکن در عمل ممکن است شخصی که هیچ نوع رابطه استخدامی با کارفرما ندارد مانند مهمان ، بازدید کننده ، کارگر یک شرکت یا کارخانه دیگر و … در محل مورد بیمه دچار حادثه گردد که در اینصورت کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود لیکن چون شخص مذکور جزو کارکنان کارفرما نیست در صورتی خسارت از محل بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود که کلوز شماره 12 خریداری شده باشد .

حق بیمه کلوز شماره دوازده ، ده درصد حق بیمه پایه است

13- کلوز شماره سیزده :

متن کلوز سیزده : 

تعهد بیمه گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت :

تبصره یک : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان یک بار افزایش دیه (در یکسال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

تبصره دو : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان دو بار افزایش دیه (در دو سال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

تبصره سه : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه (در سه سال  ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

شرح کلوز سیزده :

از آنجاییکه مبلغ دیه بصورت یوم الادا یعنی به قیمت روزی که دیه پرداخت میشود محاسبه میگردد نه روزی که حادثه اتفاق افتاده است و از طرفی همه ساله مبلغ دیه با توجه به تورم افزایش میابد واین درحالیست که شرکت بیمه برای دیه یک مبلغ ثابت را در بیمه نامه در نظر گرفته است  از سوی دیگر در اغلب موارد فاصله زمانی زیادی بین وقوع حادثه و صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت کارفرما وجود دارد لذا جهت جلوگیری از متضرر شدن کارفرما از افزایش دیه خرید کلوز شماره 13  بطور جدی توصیه میگردد 

حق بیمه کلوز شماره سیزده برای یکبار 25% برای دو بار 35% و برای سه بار 40% حق بیمه پایه است

14- کلوز شماره چهارده :

متن کلوز چهارده : 

مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه گذار به شرح زیر تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد و تعهد بیمه گر از محل کلوز از پنجاه درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد

–    غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه و حداکثر به مدت نود روز در تعهد بیمه گر می باشد

–    حداکثر غرامت دستمزد روزانه کارکنان برای هر نفر مبلغ …………………. ریال می باشد .

 شرح کلوز چهارده :

تعهد شرکت بیمه در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان جبران هزینه های پزشکی و پرداخت غرامت فوت و نقص عضو میباشد و پرداخت غرامت دستمزد روزانه برای ایامی که مصدوم قادر به فعالیت نیست در تعهدات اصلی تحت پوشش نیست لذا در صورت تمایل میتوان با پرداخت حق بیمه اضافی از روز چهارم تا حداکثر نود روز حقوق روزانه مشخصی را برای کارکنان حادثه دیده تعیین و خریداری کرد .

  

15- کلوز شماره پانزده :

متن کلوز پانزده : 

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد .

– منظور از فعالیت غیر مرتبط کلیه امور اعم از جزیی یا کلی است که خارج از فرایند شرح کار مورد بیمه می باشد

 شرح کلوز پانزده :

بر اساس تعاریف شرایط عمومی بیمه نامه  (آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه ) حوادثی تحت پوشش بیمه خواهد بود که به مناسبت انجام کار و مرتبط با موضوع فعالیت کارفرما باشد لذا برای گسترش دامنه پوشش این بیمه نامه و تحت پوشش قرار گرفتن حوادثی که منجر به جراحت یا فوت و یا نقص عضو کارگر شده لیکن با فعالیت محل مورد بیمه هیچ گونه ارتباطی ندارد توصیه میشود کلوز شماره 15 خریداری شود . 

حق بیمه کلوز شماره پانزده ، ده درصد حق بیمه پایه است

16- کلوز شماره شانزده :

متن کلوز شانزده : 

مسئوليت مدني بيمه‌گذار در قبال کارکنان پيمانکاران

 شرح کلوز شانزده :

مسئولیت بیمه گذار در برابر کارکنانی که برای وی کار میکنند در بیمه نامه پوشش دارد لیکن چنانچه بیمه گذار دارای پیمانکار یا پیمانکارانی باشد و برای کارکنان پیمانکار حادثه ای رخ دهد  که بر اساس نظر کارشناس اداره کار یا کارشناسان رسمی دادگستری بیمه گذار نیز علاوه بر پیمانکار مسئول شناخته شود  ، به عنوان مثال تصور کنید در یک حادثه منجر به فوت یکی از کارکنان یکی از پیمانکاران 20% کارفرما و 80% پیمانکار  مسئول شناخته شده است ، در چنین شرایطی 20% دیه در صورتی از محل بیمه نامه مسئولیت قابل پرداخت خواهد بود که بیمه گذار کلوز شماره 16را خریداری کرده باشد .
لازم به ذکر است در پروژه های ساختمانی بدلیل وجود کلوز شماره 6 نیازی به خرید کلوز شماره 16 نیست .
حق بیمه کلوز شماره شانزده ، ده درصد حق بیمه پایه است .

کلوز مسئولیت متقابل کارکنان : 

مسئولیت کلیه کارکنان بیمه گذار نسبت به هم در حوادث احتمالی بطور رایگان تحت پوشش بیمه است و این موضوع در متن بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان بیمه ایران به صراحت بیان میشود لیکن کلوزی به این عنوان در بیمه ایران وجود ندارد هرچند که در بعضی از شرکت های بیمه این پوشش را به عنوان یک کلوز و با دریافت حق بیمه اضافی عرضه میکنند  

قانون کار:

ماده 85 : برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره: کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

آیین نامه ها حفاظت فنی و بهداشت کار

ماده 91 : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.

ماده 95 : مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.

تبصره 1 : کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره 2 : چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

 قانون مدنی :

ماده 328 ـ هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون‌عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب‌کند ضامن نقص قيمت آن مال است‌.

ماده 331 ـ هرکس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن‌ برآيد.

ماده 332 ـ هرگاه يک نفر سبب تلف‌مالي را ايجاد کند و ديگري مباشرتلف‌شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينکه‌سبب‌، اقوي باشد بنحوي که عرفا اتلاف مستند به او باشد.

 قانون مسئولیت مدنی :

ماده 1 : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضررمادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده 12 : کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

قانون تامین اجتماعی :

ماده 66 : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1 : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

تبصره 2 : هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

قانون مجازات اسلامی:

ماده 448 : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 449 : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده 488 : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف. در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب. در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ. در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره: هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

ماده 492 : جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن انجام شود.

ماده 538 : در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده 550 : دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 554 : بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

ماده 555 : هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیزافزوده می گردد، سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره: معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

ماده 556 : در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

ماده 560 : دیه زن و مرد در اعضاء و منافع آن کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

ماده 562 : در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

راهنمای دریافت خسارت در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :

در صورت وقوع حادثه حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری بصورت کتبی و از طریق تکمیل فرم اعلام خسارت شرکت بیمه را در جریان حادثه به وقوع پیوسته قرار دهید و رسید دریافت کنید

همچنین اگر فرد حادثه دیده بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است  فرم گزارش حادثه بیمه تامین اجتماعی را تکمیل و حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری حادثه را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع و رسید دریافت کنید

شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 

آیین نامه شماره 98

شورای ‌عالی بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گری، «شرايط عمومی بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان» را مشتمل بر ۲۴ ماده و ۲ تبصره به شرح ذيل تصويب و از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین نامه شماره ۸۰ نمود:

فصل اول – کلیات

ماده ۱- اين بيمه‌نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و با توجه به پیشنهاد كتبی بيمه‌گذار که جزء لاینفک اين بیمه‌نامه است، صادر گرديده و مفاد آن مورد توافق طرفين است. آن قسمت از پيشنهاد بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه‌گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات زير در اين شرايط عمومی با تعريف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بیمه گر: مؤسسه بيمه‌ا‌ی که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

۲- حق بيمه: وجهی كه بيمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بيمه گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع يا بروز حادثه تحت پوشش بيمه نامه ميپردازد.

۳- بيمه‌گذار: هر شخص حقيقی يا حقوقی كه قرارداد بيمه را با بيمه‌گر منعقد نموده و در ازای پرداخت حق بیمه مقرر، مسئولیت خود و در صورت لزوم عوامل اجرایی خود که مشخصات آنها در بیمه نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است را در مقابل کارکنان تحت پوشش قرار داده است.

۴-کارکنان: افرادی که طبق قانون کار یا سایر قوانین و مقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه گذار فعالیت می نمایند. در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، کارکنان آنها نیز مشمول این تعریف میگردند.

۵- صدمه بدنی: هر نوع صدمه به بدن که بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول دیه و یا ارش بوده و در اثر وقوع حادثه تحت پوشش این بیمه ایجاد شده باشد.

۶- خسارت: دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی آنها حداکثر تا میزانی که در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است، مشروط بر آنکه طبق رای مراجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد.

۷-فرانشیز: درصدی از هر خسارت قابل پرداخت که جبران آن بر عهده بیمه گذار باشد.

۸-فعالیت تحت پوشش بیمه: فعالیتی است که بر اساس اظهار کتبی بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه، در کارگاه(مکان فعالیت) انجام میشود.

۹- حادثه تحت پوشش: هر نوع رخدادی که حین یا به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه اتفاق افتاده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به کارکنان و یا فوت آنها شود.

۱۰- کارگاه (مکان فعالیت): محدوده ای که کارکنان حسب درخواست بیمه گذار و به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در آن جا انجام وظیفه می نمایند و نشانی آن در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است. محل استراحت، غذاخوری و نظافت کارکنان و امثال آن که برای استفاده کارکنان ایجاد شده است نیز جزو محل فعالیت محسوب می شود.

۱۱-شرایط پیوست بیمه نامه: شرایط پوشش های اضافی بیمه نامه که به تایید بیمه مرکزی رسیده و پیوست بیمه نامه است.

ماده ۳- موضوع بيمه عبارت است از مسئولیت مدنی بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی (که مشخصات آنها در بیمه‌نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است) در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه (مکان فعالیت) به کارکنان وارد شود.

ماده ۴- زمان شروع و انقضای بیمه نامه به ترتيبی است كه در شرايط خصوصی بيمه‌نامه مشخص گردیده است.

فصل دوم – وظایف و تعهدات بیمه گذار

ماده ۵-بیمه گذار مکلف است با کمال دقت و صداقت، فرم پرسشنامه یا پیشنهاد بیمه را تکمیل نماید و همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. در صورتی که بیمه گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه گر عمداً از اظهار مطالبی که در ارزیابی خطر موثر است، خودداری نموده یا بر خلاف واقع اظهاری بنماید، بیمه نامه باطل خواهد بود ولو اینکه مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری  در وقوع حادثه نداشته باشد. در این گونه موارد نه فقط حق بیمه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند اقساط حق بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است و نیز اقساط سررسید نشده را از بیمه گذار مطالبه نماید.

ماده ۶- اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی شود. در این صورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع، قبل از وقوع حادثه تحت پوشش معلوم شود، بیمه ­گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت و قرارداد بیمه را ابقا نماید یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ، بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی به بیمه­ گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد نماید. چنانچه بعد از ایجاد خسارت معلوم گردد که بیمه گذار  مطالبی را اظهار نکرده یا خلاف واقع اظهار کرده است، خسارت به نسبت حق‌بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که در صورت اظهار خطر به طورکامل و واقع، باید پرداخت می شد، محاسبه و پرداخت خواهد شد و پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان خسارت واقعی بر عهده بیمه گذار است.

ماده ۷- هرگاه بیمه گذار در طول مدت بيمه تغييراتی در كيفيت و وضعيت فعالیت تحت پوشش بیمه بوجود آورد كه موجب تشديد خطر شود و يا تغييري در کارگاه (مکان فعالیت) و یا تعداد کارکنان به وجود آيد، ولو آنكه  منجر به تشديد خطر نشود،  موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بيمه‌گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بيمه‌گذار نباشد، باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند. در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بيمه‌گر مي‌تواند با دریافت حق بیمه اضافی قرارداد بیمه را ادامه دهد یا با رعایت مفاد ماده ۲۰ این آیین‌نامه، بیمه نامه را فسخ کند. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشی از تشديد خطر بوده است، بيمه‌گر می‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بيمه تعيين‌شده به حق‌بيمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نمايد.

ماده ۸-بيمه‌گذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه تحت پوشش بیمه و همچنين دريافت هر نوع ادعا و يا مطالبه خسارت از سوی كاركنان كه به اين بيمه‌نامه مربوط ‌شود(اعم از كتبی يا شفاهی) اقدامات زير را انجام دهد:

۱- حداكثر ظرف پنج روز كاري به يكی از شعب بيمه‌گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطروحه را اعلام نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشی به اطلاع بيمه‌گر برساند.

۲-خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه‌کننده دعوا، عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که بیمه­ گر جهت بررسی موضوع و احراز مسئولیت خود به آن نیاز دارد به وی تسلیم و او را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

۳- براي بازدید از کارگاه(مکان فعالیت) و انجام امور کارشناسی و تحقیقاتی و عنداللزوم بررسی اسناد و دفاتر، همکاری لازم را با بيمه‌گر به عمل آورد.

ماده ۹- بیمه گر می تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را به مناسبت مسئولیت های موضوع این بیمه بر عهده گیرد. در این صورت بیمه­ گذار موظف است اختیار تعیین وکیل را رسماً به بیمه گر  تفویض نماید.

ماده ۱۰- چنانچه محرز شود خسارت واقع شده به دلیل عدم رعایت مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی در خصوص ایمنی و سلامت کارکنان موضوع ماده ۹۱ قانون کار رخ داده است، بیمه گر می تواند حسب مورد تا ۱۰ درصد فرانشیز اعمال کند.

ماده ۱۱- این بيمه‌نامه با تقاضای بيمه‌گذار و قبول بيمه‌گر صادر شده است ولي شروع پوشش بیمه ای و اجراي تعهدات بيمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بيمه به ترتيبی است كه در بيمه‌نامه پيش‌بينی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بيمه به صورت قسطی باشد و بيمه‌گذار هر یک از اقساط موعد رسيده را به هر دلیل پرداخت نكند، بيمه‌گر می‌تواند بيمه‌نامه را با رعايت ماده ۲۰ اين آيين‌نامه فسخ نمايد. چنانچه بيمه‌گر بيمه‌نامه را فسخ نكرده باشد در صورت  وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق‌بيمه پرداخت‌شده به حق‌بيمه‌ای كه تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي‌شد، پرداخت خواهد شد، مگر آنكه در شرايط خصوصی بيمه‌نامه به نحو ديگری توافق شده باشد.

ماده ۱۲- نشانی و اقامتگاه قانونی بيمه‌گذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن بيمه‌نامه درج گرديده است. بيمه‌گذار موظف است تغيير نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت كتبی به اطلاع بيمه‌گر برساند. در غير اين صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بيمه‌گذار معتبر شناخته می شود.

فصل سوم – وظایف و تعهدات بیمه گر

ماده ۱۳- با صدور بیمه نامه بیمه گر متعهد است در صورت وقوع حادثه تحت پوشش و احراز مسئولیت بیمه گذار و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه نامه قرار گرفته است، خسارت را ظرف مدت پانزده روز پس از تکمیل مدارک و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه ­نامه پرداخت نماید. میزان خسارت قابل پرداخت با توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار یا زیاندیده تعیین می شود. در صورت عدم توافق، میزان خسارت قابل پرداخت بر مبنای درصد مسئوليت بيمه‌گذار که توسط مراجع قضایی تعيين میشود و اعمال آن روی معادل ريالی ارزانترين نوع ديه رايج روز پرداخت، محاسبه و پرداخت میشود. در هر صورت حداكثر مبلغ خسارت قابل پرداخت در هر حادثه تحت پوشش برای هر نفر، از مبلغ مندرج در شرايط خصوصی بيمه‌نامه بيشتر نخواهد بود.

 تبصره- پوشش های اضافی با درخواست بيمه‌گذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بيمه مربوط در چارچوب شرایط پیوست بیمه نامه و تغییرات بعدی آن قابل ارایه است.

ماده ۱۴-در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موكول به ارایه رأی دادگاه شده است، حسب مورد بیمه گذار یا زیاندیده یا وراث قانونی یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأی قطعی يا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأی ابلاغی با مدارک لازم برای دريافت خسارت به بيمه‌گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمايند. بیمه‌گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت نموده و  ضمن تحویل، رسيدي به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاريخ تسليم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا، کامل باشد، بيمه‌گر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ ثبت تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا حداکثر طی یک هفته رفع نقص كند.

تبصره –در صورتی که به علت تاخیر بیمه­ گذار، زیاندیده یا ذینفع در ارایه مدارک مورد نیاز بیمه گر جهت رسیدگی و پرداخت خسارت، میزان دیه افزایش یابد، بیمه گر تعهدی به پرداخت دیه بر اساس مبلغ افزایش یافته نخواهد داشت.

ماده ۱۵- بیمه‌گر خسارت موضوع این بيمه را با اطلاع بیمه گذار به زیاندیده یا وراث قانونی وی یا نماینده قانونی آنها پرداخت خواهد كرد و به محض پرداخت در مقابل بیمه گذار، زیان‌دیده و دیگر افراد ذینفع بری الذمه خواهد شد. چنانچه پس از تكميل مدارك لازم، بيمه‌گر در مهلت مقرر در ماده ۱۳ به تعهدات خود عمل نکند، افزايش خسارت ناشی از افزايش احتمالي مبلغ ديه بر عهده بيمه‌گر خواهد بود.

ماده ۱۶- در صورتی که مسئولیت بیمه­ گذار و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه­نامه قرار دارد، همزمان تحت پوشش سایر بیمه گران نیز باشد، بیمه­ گر موظف است بر مبنای این بیمه نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه گران به آنها مراجعه نماید.

ماده ۱۷- در صورتی که با توجه به شرایط بیمه نامه و اسناد و مدارك ارایه شده، مسئوليت بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی، از نظر بيمه‌گر محرز باشد، بیمه گر مي‌تواند در صورت توافق با بيمه‌گذار و اخذ رضايت از مدعی يا مدعيان، قبل از صدور رأی مراجع قضایی، خسارت مربوط را پرداخت كند. در اين صورت بيمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.

فصل چهارم – خسارت های خارج از تعهد بیمه گر

ماده ۱۸- موارد زيرتحت پوشش اين بيمه‌نامه نيست مگر آنكه در بيمه‌نامه، الحاقيه و یا شرایط پیوست آن به نحو ديگری توافق شده باشد:

۱- كليه امراضی كه شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گرديده باشد مگر در مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بيمه‌گذار مسئول شناخته شود.

۲-خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه.

۳-خسارت های مستقيم و يا غيرمستقيم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.

۴- خسارت های ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا، اعمال تروریستی و تعطيلی كار.

۵- خسارت های ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمین، بهمن و آتش فشان.

ماده ۱۹- در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود:

۱- خسارتهای ناشی از عمد یا تقلب بیمه­ گذار، عوامل اجرایی و یا كاركنان آنها با تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح.

۲-حوادث ناشی از درگیری و نزاع.

۳- خسارت­های ناشی از مصرف مسكرات، مواد مخدر يا روان‌گردان کارکنان.

۴-محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات­های قابل خرید.

۵- غرامت و خسارت وارده به كاركنانی كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد.

۶- خسارت­های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای.

۷- كلیه حوادثی که طبق تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح، بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه نامه قرار گرفته است، مسئول آن شناخته نشوند.

فصل پنجم – سایر موارد

ماده ۲۰- در موارد زير هر يك از طرفين بيمه‌نامه میتواند با اخطار كتبی ۲۰ روزه بيمه‌نامه را فسخ نمايد:

۱- موارد فسخ از سوی بيمه‌گر:

– عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای توافق شده مندرج در بیمه نامه.

– تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار با پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط.

-فوت بيمه‌گذار و عدم انجام وظايف و تعهدات وی در مقابل بیمه گر توسط ورثه قانونی و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه نامه قرار گرفته است.

۲- موارد فسخ از سوی بیمه­ گذار:

– در صورت توقف فعالیت تحت پوشش بیمه یا کاهش سطح آن و عدم موافقت بیمه گر با کاهش حق بیمه.

– عدم تمايل بيمه‌گذار به ادامه قرارداد قبل از وقوع هرگونه خسارت.

ماده ۲۱-  در صورت فسخ از طرف بيمه‌گر، حق بيمه مدتی كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه‌گذار برگشت داده می شود. در صورت فسخ بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار حق بيمه مدت بيمه بر اساس تعرفه كوتاه مدت به شرح ذيل محاسبه و بقيه آن مسترد خواهد شد:

مدت بیمه       حق بيمه بر مبنای حق بيمه يكساله

تا ۵ روز                    ۵ درصد حق بيمه سالانه

از ۶ روز تا ۱۵ روز         ۱۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۱۶ روز تا ۳۰ روز       ۲۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۳۱ روز تا ۶۰ روز       ۳۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۶۱ روز تا ۹۰ روز       ۴۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز       ۵۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز     ۶۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز     ۷۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز     ۸۵ درصد حق بيمه سالانه

از ۲۷۰ روز به بالا         ۱۰۰ درصد حق بيمه سالانه

ماده ۲۲- مرور زمان این بیمه نامه حداکثر دو سال از زمان وقوع حادثه منشاء دعوی است. هر گونه اقدام بیمه گذار، زیاندیده یا سایر افراد ذینفع به منظور مطالبه خسارت، قاطع مرور زمان بوده و مدت مرور زمان جدید  یکسال خواهد بود.

ماده ۲۳-هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی از تفسير و يا اجرای اين‌ بيمه‌نامه، در صورتی كه‌ از طريق‌ مذاكره‌ حل‌ و فصل‌ نشود، به‌ داور مرضیالطرفين‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأی داور‌ مزبور قطعی و برای طرفين ‌لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورتی كه‌ طرفين‌ در مورد انتخاب‌ داور‌ مرضی الطرفين به‌ توافق‌ نرسند موضوع‌ به‌ هيأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- هر يك‌ از طرفين‌ يك‌ نفر داور‌ اختصاصي‌ تعيين‌ و به‌ طرف‌ ديگر معرفی ‌مینمايد.

۲- داوران اختصاصی‌ قبل‌ از بحث‌ درباره موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق،‌ داور‌ ديگری را به‌ عنوان‌ سرداور انتخاب‌ خواهند نمود.

۳- رأي‌ هيأت‌ داوری با اكثريت‌ آرا، معتبر و براي‌ طرفين‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

۴- در صورتی كه‌ هر يك‌ از طرفين‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفي‌ داور‌ طرف‌ مقابل‌، داور‌ اختصاصي‌ خود را تعيين‌ نكند و يا داوران اختصاصی تا ۳۰ روز در مورد تعيين‌ سرداور‌ به‌ توافق‌ نرسند، روش داوری منتفی گردیده و هر يك‌ از طرفين میتواند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذیصلاح‌ درخواست‌ رسیدگی به دعوی را بنماید.

ماده ۲۴-در مواردی كه در اين بيمه‌نامه ذكر نشده است ‌بر اساس قانون بيمه،‌ عرف بيمه و ساير قوانين جاری كشور جمهوری اسلامی ايران عمل خواهد شد.

جهت مشاوره تخصصی و علمی و خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و همچنین اطلاع از هزینه بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا ما در اسرع وقت با شما تماس بگیریم

  • به میلیون تومان
  • به میلیون تومان
  • زنجان_شهرستان طارم_شهر چورزق_جنب بانک کشاورزی
  • تلفن : 09128992016_02432863500
  • ایمیل : info@kinszanjan.ir
×

سلام

سپاس از اعتماد شما

 

× گفتگو با ما